Texas Thistle

 

Texas Thistle
( Lyndon Johnson State Park, Texas )